ΑΛΦΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
(www.alfadynamic.gr)


Εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2012

Ισολογισμός και Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
-------- . -------- . --------